Noteikumos lietotās definīcijas:

Interneta veikals – Sabiedrības uzturēta interneta vietne www.balticprobiotics.lv, kurā iespējams iegādāties Preces;

Noteikumi – šie Interneta veikala lietošanas noteikumi;

Pircējs – juridiskā persona vai pilngadīga fiziskā persona, kas vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preci(-es);

Preces – jebkuras preces, kas Interneta veikalā tiek piedāvātās un ko Pircējs var pasūtīt un iegādāties;

Sabiedrība – SIA Baltic Probiotics, reģ. Nr. 42103066259, juridiskā adrese: “Ceptuve”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477.


1. Vispārējie noteikumi

1.1. Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Pircēju un Sabiedrību saistībā ar Precēm un to piegādi. Noteikumi uzskatāmi arī par distances līgumu starp Pircēju un Sabiedrību, izņemot Noteikumu sadaļā “Preču rezervācija” minēto gadījumu.

1.2. Pircēja reģistrēšanās Interneta veikalā un/vai pirkumu izdarīšana apliecina Pircēja piekrišanu Noteikumiem.

1.3. Pircējam ir aizliegts izpaust trešajām personām Pircēja Interneta veikala piekļuves datus. Pircējs ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas Interneta veikalā, izmantojot Pircēja piekļuves datus, ir saistošas Pircējam un tiks uzskatītas par Pircēja veiktām.

1.4. Pircējam ir pienākums norādīt un ievadīt patiesus un pilnīgus savus datus, kontaktinformāciju un maksāšanas līdzekļus.


2. Preču pasūtījums

2.1. Informācija par Precēm un to cenu ir norādīta Interneta veikalā pie attiecīgās Preces. Preču un piegādes cenas ir spēkā Preces pasūtīšanas brīdī. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta veikalā norādītās cenas pēc saviem ieskatiem, izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem un apmaksātajiem pasūtījumiem.

2.2. Cenas ir norādītas eiro (EUR) un ietver pievienotās vērtības nodokli. Piegādes izmaksas ir norādītas atsevišķi no Preces cenas.

2.3. Pircējs Interneta veikalā vispirms veic Preču pasūtījumu, kas tiek ievietots pirkumu grozā. Pircējam ir iespēja turpināt izvēlēties citas Preces pirms pasūtījuma veikšanas.

2.4. Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircējam ir jāizvēlas/jānorāda Preču saņemšanas veids un adrese.

2.5. Pircējam samaksa par Precēm un tās piegādi ir jāveic vienā no Interneta veikalā norādītajiem norēķinu veidiem.

2.6. Pēc tam, kad Sabiedrība būs saņēmusi visu maksu par Precēm un tās piegādi, Sabiedrība nogādās pasūtīto Preci uz Pircēja norādīto saņemšanas vietu. Pircējam ir saistoši izvēlētā Preču piegādātāja noteikumi (piemēram, darba laiks un laiks, kurā prece ir jāizņem utt.). No izvēlētā piegādes veida ir atkarīga maksa par piegādi un piegādes termiņš.

2.7. Preču pasūtījums ir uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs Pircējam un Sabiedrībai brīdī, kad Sabiedrība ir saņēmusi maksu par Precēm un to piegādi.

2.8. Sabiedrība pēc pasūtījuma saņemšanas nosūtīs apstiprinājumu par pasūtījumu uz Pircēja norādīto e-pastu.

2.9. Pircējs piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības ieturēt no maksājumu kartes, ko Pircējs reģistrējis Interneta veikalā, maksu par Precēm un piegādi.

2.10. Izdarot maksājumus un/vai reģistrējot maksājumu karti, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības lietot attiecīgo karti un veikt norēķinus ar to.


3. Preču piegāde

3.1. Par Preču piegādi var tikt paredzēta maksa, kas atkarīga no izvēlētā piegādes veida un saņemšanas vieta. Preču piegāde tiek nodrošināta tikai Latvijas Republikas teritorijā. Piegādes maksa, ja tāda paredzēta, tiek norādīta Preces pasūtīšanas brīdī (pēc piegādes vietas izvēles).

3.2. Preču piegāde notiek tikai pēc pilnīgas samaksas veikšanas par Precēm un to piegādi.

3.3. Pircējam ir pienākums norādīt precīzu un pilnīgu informācija par piegādes vietu (t.sk., durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). Pārdevējs un kurjers nav atbildīgs par piegādes neizpildi vai kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.

3.4. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes adresi pēc tam, kad Preču pasūtījums ir apstiprināts.

3.5. Pircējam ir pienākums pirms preces pieņemšanas pārbaudīt, vai Preču iepakojums nav bojāts. Ja tiek konstatēts iepakojuma bojājums vai citas neatbilstības, tad Pircējam tas ir jānorāda piegādes dokumentā un jāpaziņo par to Sabiedrībai.

3.6. Ja Sabiedrība nevar nodrošināt Pircēju ar pasūtīto Preci, tad Sabiedrībai ir tiesības ar Pircēja piekrišanu piegādāt Pircējam citu Preci par ekvivalentu cenu, pretējā gadījumā Pircējam tiek atmaksāta samaksātā nauda par nepiegādāto Preci.

3.7. Sabiedrībai ir tiesības nepiegādāt Preces, ja Pircējs nav veicis pilnu samaksu par Precēm un/vai to piegādi. Preču piegāde pirms samaksas veikšanas neatbrīvo Pircēju no samaksas pienākuma.

3.8. Ja Pircējs nav sastopams norādītajā adresē, kādu tas norādījis, vai Pircējs nav sastopams laikā, par ko tam tika paziņots, vai Pircējs neierodas izņemt Preces tam paziņotajā laikā un/vai vietā, tad Sabiedrība un kurjers nav atbildīgs par Preču nesaņemšanu, neizņemšanu un/vai saņemšanas kavēšanu, turklāt šādā gadījumā Pircējam netiek atdota samaksātā nauda par Precēm un to piegādi. Ja Pircējs vēlas atkārtotu piegādi, tad tas tiek nodrošināt par papildu maksu saskaņā ar Interneta veikalā norādīto cenrādi.

3.9. Sabiedrība nav atbildīga par Pircēja izvēlētā kurjera un/vai ar piegādi saistīto pakalpojumu kavēšanos un/vai neprecizitāti.


4. Preču kvalitāte

4.1. Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

4.2. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par kvalitātes un drošuma saglabāšanu.

4.3. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas iepazīties ar Preču marķējumu un/vai uz Preces iepakojuma norādīto informāciju, un/vai lietošanas instrukciju.

4.5. Ja patērētājs neievēro kādu no ražotāja vai izplatītāja norādēm, tad tas zaudē iespēju izmantot atteikuma.

4.6. Piesakot ražotājam vai Sabiedrībai prasījumu par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

4.7. Patērētājam ir tiesības pieteikt prasījumu Sabiedrībai par Preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu sabiedrībai divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad patērētājs ir pieņēmis attiecīgo Preci.


5. Atteikuma tiesības

5.1. Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie Pircēji, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību). Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no Preces (Preču daļas) saņemšanas dienas (paziņojot par to Sabiedrībai).

5.2. Lai patērētājs izmantotu atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un sākotnējā izskatā (nebojātām etiķetēm, aizsardzības plēvēm, iepakojumam utt.). Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

5.3. Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama tikai tiktāl, cik to būtu iespējams izdarīt veikalā, pretējā gadījumā atteikuma tiesības nebūs iespējams izmantot.

5.4. Atteikuma tiesības nav izmantojamas gadījumos, kad to paredz normatīvie akti, tai skaitā, bet ne tikai, kad Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

5.5. Ja patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta Sabiedrībai aizpildīta atteikuma tiesību veidlapa vai e-pasts uz balticprobiotics@gmail.com, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, patērētāja kontaktinformāciju, iegādātās Preces nosaukumu, Preces pirkuma maksu un piegādes izdevumus, patērētāja bankas konta numuru, paziņojumu par atkāpšanos no Preces pirkuma līguma. Patērētājam ir pienākums arī pievienot pirkumu apliecinošu dokumentu.

5.6. Patērētājam ir pienākums 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas nogādāt Preci Sabiedrībai (ja patērētājs ir saņēmis Preci). Sabiedrībai ir tiesības neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par Preci, kamēr patērētājs nav nogādājis Preci Sabiedrībai. Ja patērētājs neievēro šajā punktā noteikto Preču atpakaļ atdošanas termiņu, tad atteikuma tiesības tiek zaudētas.

5.7. Preci vēlams atdot ar visu (nebojātu) iepakojumu. Preces atdošana ir jāveic ar pasta sūtījumu vai piegādi uz Sabiedrības norādīto adresi un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz patērētājs.

5.8. Atteikuma gadījumā Sabiedrība veic samaksātās naudas atmaksu par Preci ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu, Preces un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas. Sabiedrība neatmaksā izdevumus (to daļu) par Preču piegādi, kas ir lielākas par standarta lētāko saņemšanas veidu.

Strīdu risināšana - Sūdzību par pakalpojumiem lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi – balticprobiotics@gmail.com vai nosūtot uz adresi “Ceptuve”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekristīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

  • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
  • iesnieguma iesniegšanas datumu;
  • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze


6. Privātums

6.1. Visi Interneta veikalā ievadītie un/vai Sabiedrībai nodotie Pircēja personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.2. Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Pircējs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Pircēja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

6.3. Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība.

6.4. Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – informēšana par aktualitātēm, pasūtījumu noformēšana, Preču pārdošana un piegāde.

6.5. Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta un īsziņu starpniecību informēt Pircējus par dažāda veida ar Interneta veikalu un Sabiedrību saistītām aktualitātēm. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu saņemšanas, nosūtot par to Sabiedrībai informāciju uz e-pastu balticprobiotics@gmail.com.

6.6. Pircējam ir tiesības Interneta veikalā pašam pievienot, labot vai dzēst par sevi norādītos datus.

6.7. Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Pircējs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (piemēram, Preču piegādātājam un kurjeram).

6.8 Lai saņemtu vairāk informācijas par Privātuma politikas nosacījumiem, nospiediet šeit.


7. Beigu noteikumi

7.1. Ja Pircējs nepilda vai nepienācīgi pilda Noteikumus, pārkāpj normatīvo aktu prasības, ir nodarījis zaudējumus vai kaitējumu Sabiedrībai vai trešajām personām, tad Sabiedrībai ir tiesības atteikt Pircējam pakalpojumu sniegšanu, Preču piegādi, liegt pieeju Interneta veikalam, kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus.

7.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Interneta veikalu un tajā izvietoto saturu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai.

7.3. Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju no vienas puses un Sabiedrību vai Preču piegādātāju no otras puses, ir risināmi saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (tiesas piekritību nosakot pēc Sabiedrības juridiskās adreses prasības celšanas brīdī).

Mans grozs

Jūsu grozs ir tukšs

Turpināt iepirkties